Τλφ. Ιατρείου: 210 χχχχχχχ

Κινητό Παν. Μανωλάκου: 69χχχχχχχχ

Κινητό Όθ. Μανωλάκου: 69χχχχχχχχ